DEMO SKAPAD AV

RADONTJÄNST

Vi tror på en säkrare framtid där hela Sveriges befolkning har eliminerat Radon från våra hem. Vårt uppdrag är att fortsätta informera samhället kring Radon och dess negativa effekter.

Våra tjänster

Radonmätning arbetsplatser

Vi hjälper dig mäta tryggt och kostnadseffektivt

Radonmätning bostadsrättsföreningar

Mätning i villa, lägenhet och fritidshus

Produkter

Beställ dina puckar via oss

Frågor och svar

Vi har samlat vanliga frågor kring radon

Kontakta oss

Du når oss enklast här

Vad är Radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När radon sönderfaller bildas en kedja av nya ämnen, så kallade ”radondöttrar”. Dessa är också instabila. När radon och några av ”döttrarna” sönderfaller frigörs alfastrålning.

Hur farligt det är med radon beror på halten och den tid man vistas i den radonhaltiga luften. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att cirka 500 personer dör varje år av lungcancer orsakad av radon. Den genomsnittliga risken för oss svenskar är alltså ungefär lika stor som risken att omkomma i trafiken. Risken för radonrelaterad cancer är dock mångdubbelt större för rökare än för icke-rökare.

Radon tar sig in i fastigheter via grundvatten, dusch, jord och sprickor i grunden. Radon avgår lätt till luft, exempelvis vid duschning och matlagning och bidrar därför till radonhalten i luften.

Radon smakar eller luktar inte. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Mätningen skall genomföras minst var 10 år, men även i samband med bland annat husrenovering, förändringar i ventilation, vid misstanke om dålig ventilation, nybyggnation, köpa/sälja fastighet, synliga sprickor i grunden.

Strålskyddsmyndigheten är en bra källa till mer information.

Mäta radon…

...på arbetsplats

Den 1 juni 2018 började en ny strålskyddslag och nya föreskrifter att gälla. Det innebar nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m3.

Enligt föreskrift SSMFS 2018:10; skall radonexponeringen fastställas för arbetstagare i verksamheten genom mätningar eller beräkningar i den omfattning som behövs för att
kontrollera och följa upp radonexponeringen. Mätningar som ligger till grund för fastställande av radonexponering skall genomföras av en organisation som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådetsförordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008.

Om en arbetstagare kan ha fått en årlig radonexponering som överskrider 2,1 megabecquereltimmar per kubikmeter, räknas detta som en risk och arbetstagaren bör, i enighet med strålskyddslagen (2018:396), uppsöka läkare för undersökning.

Anmälningsplikten börjar gälla den 29 januari 2019.

...för bostadsrättsföreningar

Om du bor i ett flerfamiljshus finns det krav på den som har rådighet över fastigheten, normalt bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren, att optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är
möjligt och rimligt i enlighet med 3 kap. 6 § Strålskyddslagen (2018:396). Mätningar behövs för att känna till radonhalten och kunna optimera radonhalten. Det är din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor som kan kräva mätning av radon om det inte redan har utförts mätningar.

Du bör mäta radonhalten om du
– bygger om eller till ditt hus
– ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
– bygger ett nytt hus
– om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

5 enkla steg

$

Steg 1 - Beställning

Räkna ut hur många spårfilmdosor du behöver.

Minst två bostadsrum mätas i alla bostäder.
Välj helst rum som där ni vistas mycket.
Mätperioden ska vara minst 60 dagar.

$

Steg 2 – Följ anvsiningarna

Till mätdosor medföljer instruktioner som beskriver var och hur mätdosorna ska placeras. I bostaden ska du mäta i minst två rum och på varje våningsplan som används som bostad.

Mät inte i kök eller badrum.

$

Steg 3 – Mätperiodens längd

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader och är en så kallad långtidsmätning. Radonmätning för årsmedelvärde görs under eldningssäsongen, det vill säga under perioden 1 oktober till 30 april.

$

Steg 4 - Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna med det
medföljande protokollet som du har fyllt i

Steg 5 – Resultatet

Resultatet kommer med posten inom ett par veckor. Om resultatet visar att
årsmedelvärdet är mer än 200 Bq/m
3 behöver du utföra radonsänkande åtgärder.

Mer information om radonsanering finns via länk i "Relaterad information".

Produkter för radonmätning

Vi är stolta samarbetspartner med Eurofins.

Vårt utbud omfattar mätning i lägenheter, villa, fritidshus och arbetsplats.

Är du osäker på hur många mätpunkter du behöver eller vilken produkt som passar just dig? Kontaka oss så hjälper vi dig.

Vanliga frågor om radon

Vi vet att många frågor kan uppstå både före, under och efter man ska göra en radonmätning. Här har vi samlat alla de vanligaste av era frågor.

Ska jag mäta kort eller långtids-mätning, vad är skillnaden?

Vi rekommenderar alltid långtidsmätning i första hand om man har tid till det. Mätningen kan ge årsmedelvärde, är godkänd av myndigheter.

Korttidsmätning är en rådgivande mätning som ger en indikation på radongashalterna. Mättiden är minst 7 dygn och mätningen kan göras åtet om. Eftersom mättiden är kortare blir mätningen mindre tillförlitlig jämfört med långtidsmätningen. Det är därför bra att mäta längre om man kan, längre mättid ger säkrare värden. Årsmedelvärde anges ej på dessa mätningar på grund av den korta mättiden. (Mäter man enligt direktiven för långtidsmätning kan dock årsmedelvärde ges även på denna produkt.)

Hur gör jag en radonmätning?

Ett par dagar efter att du beställ detektorerna från oss så kommer detektorer hem i brevlådan. Läs igenom instruktionerna som följer. När du öppnar silver påsen så startar mätningen. Du kan registrera detektorerna på vår kundportal, där skriver du in var detektorn är placerad och när påsen öppnades.

Mätningen ska utföras på samtliga våningsplan med bostadsrum. Om bostaden har ett våningsplan placeras två radondetektorer ut i två olika bostadsrum. Består bostaden av två eller fler våningsplan placeras en radondetektor på varje plan.

Radondetektorerna ska placeras i bostadsrum, t.ex. sovrum, vardagsrum eller gillestuga. Våtutrymmen såsom badrum och tvättstuga, förråd samt oinredd källare klassas inte som bostadsrum och räknas därför inte med i årsmedelvärdet.

Mätningarna ska utföras under eldningssäsongen som pågår mellan den 1 oktober och den 30 april under en period av minst 60 dygn.

Läs igenom och följ de mätinstruktioner som bifogas med radondetektorerna.

Jag har tidigare mätt radon i mitt hus, när behöver jag mäta igen?

Du bör tänka på att vid renoveringar kan radonhalten i huset förändras. Ny ventilation eller byte av fönster kan påverka halten. Med åren kan också små sprickor i husgrunden bildas där radon kan tränga in från marken. Längre än 10 år bör man inte vänta tills man mäter igen.

Hur ska jag tolka rapporten?

Vi presenterar alltid en radongashalt för varje detektor, halten ser ni längst ut på raden där nummer på detektor, rumstyp samt datum står presenterat. Om långtidsmätning gjorts och direktiven för att erhålla årsmdelvärde uppfyllts finns även årsmedelvärde presenterat på rapporten. Det finns i rutan för årsmedelvärde på rapporten. Om årsmedelvärde ej angivits, finns en anmärkning på rapporten om varför årsmedelvärdet uteblivit.

Gränsvärdet för radon är 200Bq/m3. Vid förhöjda halter bör ni vidta åtgärder, detta rekommenderas då det blir en ökad risk för lungcancer av förhöjda halter av radon.

Kan jag söka bidrag för åtgärd?

Det går inte längre att söka radonbidrag. I statens budget för 2022 finns inga medel avsatta för bidraget. Det innebär att det varken finns pengar till nya ärenden eller till utbetalningar av tidigare ärenden.

Vad betyder ackreditering?

Ackreditering är ett sätt att visa kvalitet och kompetens. Eurofins laboratorie är alltså kontrollerat, validerat och certifierat utifrån lagstiftning inom EU. Läs mer på Swedac.

ARTIKLAR

Års erfarenhet

Nöjda kunder

Säker radonsanering i alla typer av fastigheter

    Vi har en ambition om att alltid ge dig den bästa hanteringen av dina radonfrågor och radonproblem oavsett var i Sverige du bor.

    Kontakta oss via kontaktformuläret så återkommer vi till dig så snart vi kan.